Motala Biologiska förening

Upplevelser och gemenskap i naturen
 


Fågelholksprojekt

MBF har under många år satt upp och skött närmare 200 fågelholkar i Sjöbo/Knäppans naturreservat, men föreningen har även satt upp fågelholkar på andra ställen. Bl.a. sattes en del upp på Bondebacka så sent som i februari 2020. MBF har även följt upp de uggleholkar som sattes upp vid årskiftet 2017/2018.

Fågelholksprojekt 2016-2018

Under perioden 2016-2018 genomförde MBF tillsammans med Motala kommun och andra kommuner i Östergötland ett fågelholksprojekt. För detta har man sökt och fått bidrag från Region Östergötland.

Motala Biologiska förening har i stor utsträckning deltagit med flera delprojekt.
Bl.a. har vi satt upp och bytt ut holkar i Sjöbo/Knäppaviken samt satt upp ett 20-tal uggleholkar. 

Nedan redovisas de projekt i Motala kommun, som Motala Biologiska förening är med
och genomför.

Texten är sammanfattad från projektbeskrivningen gjord av biolog Fia Sundin, Motala kommun.

Småfågelholkar i Sjöbo-Knäppans naturreservat – Motala Biologiska förening

Genomfört 2016-03-30

Sjöbo-Knäppans naturreservat ligger vackert beläget vid sjön Boren. I reservatet växlar skuggiga lövskogar med betade hagmarker och orkidérika kalkkärr. Hela reservatet ligger på gammal kulturmark och har brukats som betes- och slåttermark sedan lång tid tillbaka. I reservatet finns också ett orkidékärr, ett fågeltorn och en lummig lövskog.

Under tiotals år har Motala Biologiska förening varit engagerade i holkprojekt i Sjöbo-Knäppans naturreservat. Nu behövs 30 nya småfågelholkar! Både för att öka antalet häckningsplatser för småfåglar men också för att byta ut gamla holkar som med åren gått sönder.

Kommunen sätter upp skyltar för att informera om holkarna och de fåglar som kan tänkas häcka där.

5 000 kr

Medlemmar i MBF sätter upp 30 nya fågelholkar i naturreservatet
Sjöbo-Knäppan.


Foto: Gabriella Saxner Johansson

Uggleholkar i Kärnskogsmosse och Fågelmossen – Motala Biologiska förening

Genomfört 2017-01-08

De senaste åren har slaguggla setts i de norra delarna av Motala kommun, bla vid Fågelmossen. Tillgången på naturliga boplatser för slaguggla och andra ugglor har minskat drastiskt och kommer även att minska i framtiden. Slagugglan har häckat i grann-kommunen Hallsberg. Under 1984-85 häckade ett par i Östergötland.

Vi ska sätta upp 5 slaguggleholkar i Kärnskogsmosse och Fågelmossen för att förhoppningsvis återfå slagugglan till Östergötland.

Pärlugglor och sparvugglor häckar också i dessa områden och är i stort behov av boplatser. Vi ska därför sätta upp
5 pärluggleholkar och 10 sparvuggleholkar på dessa platser.

Motala biologiska förening hjälper till med placering och uppsättning av holkarna. Samt det underhåll som tillkommer när man bör rensa uggleholkar en gång per år för att ugglorna ska vilja häcka där nästa år igen.
6 250 kr

Holkar för de små skogsfåglarna i Bredsjömossens naturreservat – Motala Biologiska förening

Naturen i Bredsjömossen bjuder på omväxlande näringsrika och näringsfattiga naturtyper. Exempelvis finns örtrik granskog, sumpskogsmosaik och öppna högmossar.

Det är brist på hålträd i dagens skogar för att hjälpa de små skogsfåglarna att hitta boplatser så ska vi sätta upp 5 holkar för talgoxe och svartvit flugsnappare och 5 holkar för blåmes, svartmes, entita, talltita i Bredsjömossens naturreservat.
1 000 kr

Skogsfågelholkar i Axhultatorp i norra Motala kommun – Motala Biologiska förening

Det är stor brist på hålträd och död ved i dagens skogar genom att sätta upp holkar hjälper vi de små skogsfåglarna att hitta boplatser.

Vi ska sätta upp 2 holkar för trädkrypare, 5 holkar för talgoxe och svartvit flugsnappare och 5 holkar för blåmes, svartmes, entita, talltita.

Detta ska vi göra i Axhultaskogen utanför Godegård.
1 300 kr

Godegård Nyckelkärret – Gerhard Wittmann, Motala Biologiska förening

Vid ett vandringsstråk i skogen i Godegård kallat Nyckelkärret ska Gerhard Wittmann, medlem i Motala Biologiska förening, göra och sätta upp 5 holkar för talgoxe och svartvit flugsnappare och
5 holkar för blåmes, svartmes, entita, talltita.

Det är stor brist på gamla träd med håligheter i dagens skogar genom att sätta upp holkar hjälper vi de små skogsfåglarna att hitta boplatser.
500 kr

Läs mer under Aktuellt om hela fågelholksprojektet i
Östergötland.
Foto: Roger Larsson

 

 
Post
Karta