Motala Biologiska förening

Upplevelser och gemenskap i naturen
 


 

Styrelsenytt

Här finner du information från styrelsemöten och tex samråd/remissvar samt årsmötesprotokoll. Vill du veta mer går det bra att maila till info@motalabiologiskaforening.se eller prata med någon i styrelsen.

 

 


 


Styrelsemöte 2018-02-26 

- Styrelsen konstituerade sig. Gunnar Myrhede valdes till ordförande, Roger Larsson, vice ordförande, Tommy Martinsson sekreterare och Anita Nilsson, vice sekreterare. Evald Markheden valdes till kassör på årsmötet. Där valdes också Åsa Andersson till styrelsesuppleant.. 
- En förfrågan om vägdragningen avseende R50 har inkommit via ÖgOF. Gunnar har tittat på denna och kommer att svara att MBF i stort inte har några synpunkter på detta.
- Föreningen kommer i marknadsföringssyfte att delta vid en trädgårdsmässa den 26-27/5. Tommy kommer att ansvara för detta. 
- Programfrågor. Bl a ska annons sättas in i MVT i samband med vargföredraget den 7/3. 
- Nytt möte bokas den 26/3, kl 19.00. 

Styrelsemöte 2017-11-28 och 2018-01-15

- Diverse programfrågor.
- Rapport från ÖgOF:s regionmöte som hållits i MBF:s lokaler i november.
- Inom fågelholksprojektet kommer MBF att få ett 40 tal nya holkar till Sjöbo/knäppanområdet. Området kommer eventuellt också att inventeras 2018.
- MBF har blivit inbjudna att delta vid språkcafe på biblioteket, vilket vi också kommer att vara med.
- Utifrån att MBF erbjuder aktiviteter för funktionshindrade och barn har kommunen tagit årets tryckkostnad för programmet.
- Årsmötet byter lokal, då det förra året kom över 40 personer. Ny lokal blir IOGT/NTO-lokalen på Poppelgatan 6.
- Vissa justeringar görs inför årsmötet. Nya val blir ansvariga för hemsida och facebook. 
- Örtagårdens framtid diskuterades, då det behöver göras en del investeringar och då det är få medlemmar engagerade. Frågan lyftes även på månadsträffen i december. Inga synpunkter kom dock fram där. 
- Vi behöver få in material till hemsidan. Ni som håller i utflykterna, glöm inte att skriva utflyktsrapporter! Ett uppskattat inslag på hemsidan.
- Nästa styrelsemöte blir den 26/2, kl 19.00.

Styrelsemöte 2017-08-21
- Programfrågor, bla föredrag med Brutus Östling den 6/11.
- Utvärdering av Bondebackadagen, fler besökare än tidigare år.
- Diskussion om Örtagården som behöver en nystart alternativt läggas ned. Frågan ska diskuteras ytterligare.
- Nytt styrelsemöte blir den 28/11, kl 19.00.

Styrelsemöte 2017-05-02

- Föreningen har bjudits in till samrådsmöte om naturreservatet Sjöboknäppan den 8/5. Bla ska ny skötselplan och förutsättnigar för en utökning undersökas. Detta sker inom ett LONA-projekt. Flera representanter kommer att medverka.
- Inbjudan har även kommit till en friluftskonferens. Vi väljer att inte deltaga där.
- Programfrågor och en del ekonomi diskuteras.
- En ny programpunkt blir den 21/5 då det blir en cykelutflykt till Sjöboknäppan. Detta i samarrangemang med naturskydds-föreningen i samband med den "Biologiska mångfaldens dag".
- Nytt styrelsemöte blir den 21/8.

Styrelsemöte 2017-02-27 och 2017-03-27
- Till vice ordförande valdes Gunnar Myrhede, till sekreterare valdes Tommy Martinsson och till kassör valdes Evald Markheden. Marcus Olsson har avgått som ledamot och styrelsen har då adjungerat Anita Nilsson fram tills nästa årsmöte. Som framgår av artikel på hemsidan har Lars-Gunnar Nykvist efter en tids sjukdom avlidit den 20/3.
- Budget för 2017 görs upp, utan större förändringar mot nuvarande år.
- Benny Ekberg har gjort arbetspraktik i föreningen under februari och mars. Bl a har han hållit öppet hus i föreningslokalen, scannat diabilder, skrivit en historisk sammanfattning av föreningens verksamhet.
- Flera programfrågor diskuteras. Bl a föreningens medverkan vid föreningsmässan den 1/4.
- Nästa styrelsemöte blir den 2/5, kl 19.00

Styrelsemöte 2017-01-16
- Arbetet med årets program som kommer sträcka sig fram t o m december fortskrider. Flera programfrågor diskuteras. Bl a blir det en fotokurs. Kostnaden för den blir 200 kr.

- Bestäms att vi trycker upp 500 ex av programmet. Kommunen har lovat stå för kostnaden, då MBF erbjuder ett flertal aktiviteter för personer med funktionshinder.

- Inbjudan har inkommit till möte om framtidens avfallshantering den 9/2. Osäkert om någon kunde gå på detta.

- Diverse praktiska frågor omkring årsmötet diskuteras.

- Fråga väcks om MBF är intresserade av att ta emot en person för arbetspraktik från AF. Vi är intresserade. Evald och Roger ska ta kontakt med AF för diskussion om detta.

- Nytt möte blir den 27/2.

Styrelsemöte 16-10-10, 16-11-21, 16-12-05 och 16-12-12
- Den 5/12 hölls möte tillsammans med programkommittén och då diskuterades programfrågor för 2017. Eventuellt kommer då programmet att sträcka sig över hela året. MBF kommer vid ett par tillfällen att erbjuda utflykter lämpade även för personer med funktionshinder. Ett föredrag med Patrik Olofsson kommer att arrangeras i biblioteket den 13/3.

- Styrelsen har vid två olika tillfällen träffat  representanter från NBV och Studiefrämjandet. Efter träffen med NBV den 16/12 togs beslut om att MBF byter studieförbund att samarbeta med till Studiefrämjandet. Detta samarbete kommer att inledas den 1/3.

- Två skrivelser har inkommit. Dels Skötselplan för natura 2000-området Ringarhultsån och en avseende Södra stranden i Motala kallad planprogram. Inga beslut om dessa har fattats.

- Representanter har varit med på programsamråd vid Naturum och på regionmöte med ÖgOF.

- MBF har i år tappat en del medlemmar, vilket behöver följas upp och utvärderas vad det beror på.

- Nästa styrelsemöte är den 16/1.

Styrelsemöte 2016-08-22
- Programfrågor tas upp, bl.a. om jubileumshelgen och att MBF kommer att sponsra middagen på folkets hus, så att kostnaden för medlemmar blir 150 kr.
- Tryckning av program tas upp då detta blivit betydligt dyrare efter att kommunen slutat med denna service. Nya alternativ ska undersökas.
- Diskussion har förts med ÖgOF angående Motalas kommunfågel, kornknarr och hur man ska arbeta vidare med denna. Förslag har kommit att MBF ska söka bidrag för inventering ur Alvins fond.
- Återkoppling från Bondebackadagen.
- Bestäms att undersöka alternativ till NBV att samarbeta med.
- Det är ännu inte bestämt när Kommunrallyt ska vara, så det tas inte med i programmet, utan får läggas in på hemsidan och Facebook. 
- A-foto har ställt frågan om de kan vara med vid något arrangemang, men bestäms att vi får återkomma när vi har något större, lämpligt sådant.
- Nästa styrelsemöte blir den 10/10.

Styrelsemöte 2016-05-09
- Detta var ett kombinerat styrelse- och programkommittémöte, då den största delen av mötet ägnades åt höstens program.
- Med anledning av att MBF har 60-års jubileum i år tillsattes en kommitté för att utforma lite festligheter. Kommittén består av Magnus Thelander, Jane Palmborg och Roger Larsson.
- Nästa styrelsemöte hålls den 13/6.

Styrelsemöte 2016-04-18

- Besök av Rolf Ström från naturskyddsföreningen i Motala. Han informerar om ett LONA-projekt, där man f n gör en förstudie av möjligheten att bilda ett biosfärområde i Motalatrakten. För mer information se vidare under naturskyddsföreningen i Motalas hemsida. MBF ställer sig positiva till att medverka i ett sådant projekt.
- Info om nya flikar på hemsidan, forum och fågelholksprojekt.
- Inköp av ny projektorduk har gjorts.
- Medlemsinbetalningar har kommit in över förra årets nivå.
- 200 dekaler har köpts in. Priset bestäms till 10 kr.
- Olika programpunkter diskuteras bl.a. fågelskådningens dag.
- Sjöfågeltaxering. Bestäms att Gunnar Myrhede kommer att inventera Illersjö och ytterligare någon lokal. Är man intresserad av att vara med går det bra att kontakta Gunnar.
- Gemensamt styrelse- och programkommittémöte bestäms till den 9/5, kl 18.30.


Styrelsemöte 2016-01-18 och 2016-03-02

- Diskuteras och beslutas om fågelholksprojekt, se vidare separat flik på hemsidan.
- Medverkan och upplägget på Föreningsmässan den 4-5/3 diskuteras.
- Eventuella Lona-projekt och inventering av kornknarr diskuteras.
- Beslutas om inköp av projektorduk till föreningslokalen.
- Föreläsningen av Magnus Ullman förebereds och diskuteras.
- Beslutas att trycka upp en ny dekal med MBF-loggan.
- Beslutas även att köpa in en väska till föreningens nya tubkikare.
- MBF har fått en förfrågan om samarbete med A-foto i Örebro. Styrelsen beslutar att anta detta och skriva avtal med   
  A-foto. Detta innebär att MBF-medlemmar får 10 % rabatt vid inköp av kikare och att MBF samtidigt får tillbaka 5% av
  köpesumman. MBF har inget att förlora på detta och det blir samtidigt en förmån för medlemmar. Se vidare separat
  annons.
- Efter årsmötet, där Christer Johansson avgick från styrelsen, ersätts han av Magnus Thelander som sekreterare.
- En budget utan större ändringar från föregående år görs upp för 2016. 
- Nytt styrelsemöte blir den 18/4.

Styrelse- och programkommittémöte 2015-12-05

- Huvudsakligen diskuterades nästa program som kommer ut under andra halvan av februari.
- Medlemsavgiften diskuterades och förslag fanns att till det sista mötet för året som är månadsträffen den 9/12, föreslå en höjning till 150 kr för enskild och 200 kr för familj. Ett skäl till detta är att kostnaderna för föredragshållare ökar stadigt. (Månadsträffen beslutade sedan enligt styrelsens förslag).
- Antalet tidskrifter som föreningen prenumererar på togs upp och vi bestämde att minska antalet med tre fågeltidskrifter. Anledningen är att de lånas ut mycket lite. Vill samtidigt passa på att slå ett slag för alla böcker och tidskrifter som föreningen har och att alla medlemmar passar på att låna av dem.
- Kort rapport från ÖgOF möte.
 

Styrelsemöte 2015-10-19

- Inkommit meddelande från Motala kommun om att föreningsmässan i december är inställd. Möjlighet finns att anmäla föreningen till ett nytt arrangemang i Mars 2016 i samband med föreningsgalan. Bestäms att MBF ska vara med där.

- Information från två möten som föreningen varit representerade på. Dels ett programsamråd på naturrum, Tåkern och dels ett möte som Motala kommun höll i och som bl.a. handlade om nya föreningshuset och möjlighet till gemensam webportal. 

- Kallelse har kommit till ÖgOF om regionmöte den 1/11 i Finspång. Bestäms att Roger och Christer åker på det.

- Beslutas att två böcker ska köpas in, dels Martin Emtenäs bok, upplev Sveriges natur och dels en nyutkommen ugglebok.

- Diskuteras om i vilket utsträckning vi ska fortsätta prenumerera på olika tidskrifter och om en ev höjning av medlemsavgiften. Inga beslut fattas.

Nytt gemensamt program- och styrelsemöte bestäms till den 2/12.

 

Styrelsemöte 2015-09-01

- Inkommit samrådshandling angående utbyggnad av gästhamn. MBF har inte haft några synpunker på detta.

- Föreningen är sedan tidigare anmälda till föreningsmässan den 5/12.

- Bestäms att föreningen ska deltaga vid jubileumsfirande vid Sjöbo Knäppan naturreservat den 13/9.

- Föreningen har i nuläget något fler medlemmar än vid samma tidpunkt förra året.

- Diskuterar bl.a. uppslag på kommande inventeringar och eventuellt intresse av LONA-projekt.

- Nytt styrelsemöte den 19/10, kl 19.00.

Styrelse- och programmöte 2015-05-27 

Gemensamt möte med programkommittén, där programmet för hösten planerades. Nästa styrelsemöte planeras till
2015-09-01, kl 19.00. 

Nytt styrelsemöte bestäms till den 19/10, kl 19.00.

Styrelsemöte 2015-04-13

- Diskuterade ekonomiska frågor, bl.a. i samband med föredraget med Anders Wirdheim, som förövrigt blev välbesökt med 55 deltagare.

- Skrivelse har inkommit från Länsstyrelsen angående förändrad ansökan avseende vindkraftsparken Hultema. MBF är remissinstans och material finns på Länsstyrelsens hemsida. Vi ska titta på detta och senare ta ställning om föreningen ska ha några ytterligare synpunkter på detta. 

- En ny tubkikare av märket Leica har köpts in. 

- Diskuterar omkring försvarets ansökan om utökade skjutningar på Vättern, då vi fått del av viss mailkorrespondens i ämnet. MBF är dock inte remissinstans och kommer i nuläget inte att yttra oss i frågan.

- Diskuterar kommande aktiviteter, bl.a. fågelskådningens dag. Bestäms att MBF även ska medverka vid föreningsmässan i december.

- Nytt program- och styrelsemöte bestäms till den 27/5, kl 19.00. 

 

Styrelsemöte 2015-02-23

- Styrelsen konstituerade sig i form av omval på vice ordförande Gunnar Myrhede, sekreterare Christer Johansson och kassör Evald Markheden. Valberedning har ännu inte kunnat lösas och vi får jobba vidare med detta.

- 10 nya stolar har köpts in.

. Flera inventeringsrapporter har inkommit till föreningen från Länsstyrelsen.

- Budget för detta år görs upp, utan större förändringar.

- Beslut togs om att föreningen gör en större satsning i form av att en ny tubkikare köps in.

- Nytt styrelsemöte hålls den 13/4.

Styrelsemöte 2014-11-10 och 2014-12-01

-
Den 1/12 hade styrelsen gemensamt möte med programkommitèn, där kommande vårprogram diskuterades.

- Vid mötet den 11/10 diskuterade styrelsen om Lona-projekt, medlemsutveckling och inköp av ny tubkikare. Inga beslut fattades i dessa frågor. Bestämdes att vi skulle delta i programråd vid Naturrum Tåkern och på regionmöte med ÖgOF. Önskemål fanns att statistik för hemsidan skulle tas fram. Några namn togs fram som skulle tillfrågas som valberedning. 

Styrelsemöte 2014-10-05

- Mötet hölls hos Studiefrämjandet där vi fick information om pågående projekt för att integrera "nya svenskar" i föreningslivet. 

- Diskussion fördes om bla lonabidrag, hemsidan och föreningens tidskrifter.

- Bestämdes att vi på nytt skulle skicka ut information om att skolor kan ansöka om pengar till naturvårdsprojekt. Vi skall börja med tre skolor.

Styrelsemöte 2014-08-25

- I föreningens nya höst- och vinterprogram bestäms att Motala kommun ska få ha en annons angående den digitala naturkartan. Kostnaden föreslås bli 1000 kr.

- Dator och skrivare har köpts in.

- Mikael Emtesten tackar MBF från Vätternrundan, där fem medlemmar ställde upp och hjälpte till. Detta drog in nära 1000 kr. Vi hoppas ännu fler har möjlighet att ställa upp nästa år.

- Diskussion förs bl.a. om avsaknaden av valberedning, kommande studiecirklar, möblering i lokalen och utvärdering av bondebackadagen.

- Nästa möte kommer att hållas i studiefrämjandets lokaler den 6/10, då vi bl.a. kommer att få information från ett projekt som handlar om hur föreningar kan ta emot nyanlända i sina verksamheter.

Styrelsemöte 2014-06-03. Ytterligare 2 styrelsemöten har hållits under våren.

- Det har inkommit skrivelser bl.a. i form av kommunens nya naturvårdsprogram, vilket finns att läsa i lokalen.

- En remiss angående utökat strandskydd i Motala kommun har inkommit från länsstyrelsen. Styrelsen har för avsikt att svara på denna beträffande en sträcka vid Lemunda, att det utökade strandskyddet även borde gälla den sträckan.  

 - MBF har bjudits in att delta i ett möte om valsamverkan, ett möte om "det unika fisket i Vättern" och ett seminarium om Motalas sociala ekonomi. Föreningen har inte deltagit vid något av dessa möten.

- Olika program- och studiefrågor har diskuterats. Bl.a. bestämdes att även kommande år ha årsmötet i föreningslokalen och att då bjuda in naturfotograf Torbjörn Arvidsson.

- MBF har även i år möjlighet att hjälpa till vid Vätternrundan. Alla som kan uppmanas att hjälpa till.

- Styrelsen har beslutat att inköp ska göras av bärbar dator och en skrivare.

 
Styrelsemöte 2014-02-25

- Styrelsen konstituerade sig och beslutade att utse Gunnar Myrhede till vice ordförande, Christer Johansson till   sekreterare, Magnus Thelander till vice sekreterare och Evald Markheden till kassör, samtliga var omval. Nyval var det  däremot på Lars-Gunnar Nykvist och Magnus Thelander som valdes till studieorganisatörer. När det gäller valberedning fanns det i dagsläget inga förslag.

- Årsmötet diskuterades. Byte av lokal blev lyckat och föredragshållaren var uppskattad.

- Föredraget i biblioteket med Anders Wirdheim den 31/1 diskuterades. Bl.a. ska en annons sättas in i tidgningen.

- Skrivelse angående ny elkraftledning från den planerade vindkraftparken Hultema har inkommit. Bestämdes att några ska besöka området.

- Evald har satt upp ytterligare 26 holkar i området vid Knäppaviken. Inge Larsson har även tillverkat dessa.

- En budget gjordes upp för 2014.


2014-01-14 hade vi möte tillsammans med programkommittén. Nytt program för våren/sommaren kommer
  i slutet av februari.

- En skrivelse angående vindkraftparken Hultema håller på att skrivas av Roger Larsson och Gunnar Myrhede.
 
- Planering inför årsmötet 2014-02-09.

- Vi jobbar på att få till ett samverkansavtal mellan MBF och Naturum Tåkern. Det kommer kortfattat
  att gå ut på att öka samarbetet. Bland annat kommer vi att ha en månadsträff förlagd på Naturum samt
  utannonsera deras aktiviteter på vår hemsida.

- Vid tre tillfällen under våren 2014 kommer föreningen att besöka nya Naturförskolan Bondebacka och informera  personal och föräldrar om fåglar.

- MBF har tillsammans med några andra fågelföreningar i Östergötland skrivit under en debattartikel "regeringens nedskärningar hårt slag mot fåglar i jordbrukslandskapet", vilken har skickats till bl.a. Corren och MVT.

- Under slutet av 2013 inkom tre skrivelser. En om kommunens avfallshantering och två om beslut och skötselplan för nya naturreservat, Styra kalkkärr och Stora Boda naturreservat. MBF har inte haft anledning att svara på dessa.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Post
Karta